veri sahibi başvuru formu

SPACE İSTANBUL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VERİ SAHİBİ BAŞVURU KILAVUZU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Space İstanbul Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Form, Kanun’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”) Kanun’un 11. maddesinde öngörülen hakları kapsamındaki taleplerini iletmesine kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca Veri Sahibi olarak Şirketimize, yazılı olarak veya daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle taleplerinizi iletebilirsiniz. Başvuru kanalı özelindeki bilgilerimize aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Cevdetpaşa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Cevdetpaşa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek İstanbul

Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek elektronik posta ile

info@spaceistanbul.com

İletilen talepler Şirketimiz tarafından mevzuat uyarınca başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek yanıtlanacaktır. Başvuruların Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Kanun ve Tebliğ uyarınca başvurunuzda yer alması zorunlu bilgiler şunlardır:

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Başvurunuzu hangi yöntemle gerçekleştirdiyseniz, Şirketimiz tarafından aynı yöntemle yanıt verilecektir. Başvurunuzda farklı bir yöntemle yanıt verilmesini belirtmeniz halinde Şirketimiz tarafından talebinize uygun yöntemle yanıt verilecektir. Herhangi bir hukuka aykırı veri paylaşımı yapılmaması ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketimiz tarafından kimlik teyidi amacıyla tarafınızdan ek belge/bilgi talep edilebilecektir.

SPACE ISTANBUL APPLICATION GUIDE FOR
THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

This Form, prepared by Space Istanbul Real Estate Development and Consultancy Inc. ("Company") as a data controller in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 ("Law"), was prepared to facilitate the transmission of the requests of the personal data subjects defined as the person concerned in the Law ("Data Subject") within the scope of their rights stipulated in Article 11 of the Law.

In accordance with the Notification on the Procedures and Principles of Application to the Law and Data Controller ("Communiqué"), you may submit your requests to our Company in writing or by using the e-mail address that you have previously notified and is registered in the System of our Company. Our application channel information is included in the following table:

Reference Method

Reference Address

Application in Person (Applicant to come in person and apply with a document deposition of his/her identity)

Cevdetpasa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek Istanbul

Notification via notary

Cevdetpasa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek Istanbul

By e-mail from the e-mail address you have previously notified our Company and registered in our Company's systems

info@spaceistanbul.com

The requests submitted by our Company will be evaluated and answered within 30 (thirty) days from the date of application in accordance with the legislation. The date on which the applications arrive at our Company will be based on the date of application.

In accordance with the Law and Communiqué, the information required to be included in your application is as follows:

  • If the name, surname and application are written, the signature,
  • T.C. identification number for citizens of the Republic of Turkey, nationality for foreigners, passport number or id number, if any,
  • The main residential or workplace address of the notification,
  • E-mail address, telephone and fax number, if any, based on the notification,
  • It's a matter of demand.

Whatever method you have submitted your application in, our Company will respond in the same way. If you indicate a different response to your application, your request will be responded to by our Company in the appropriate way. In order not to share any unlawful data and to ensure the security of your personal data, additional documents/information may be requested by our Company for the purpose of identification confirmation.